Procedury postępowania nauczycieli
Szkoły Podstawowej
w sytuacjach stanowiących zagrożenie
dzieci i młodzieży

Działania interwencyjne nauczyciela:

I. W przypadku uzyskania informacji, że uczeń szkoły używa alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, papierosów, e-papierosów bądź przejawia inne zachowania świadczące o demoralizacji:

1.   {C} Przekazać uzyskaną informację wychowawcy ucznia.

2.   {C} Wychowawca informuje o fakcie pedagoga szkolnego i dyrektora szkoły.

3.   {C} Wychowawca wzywa do szkoły rodziców (prawnych opiekunów ucznia), przekazując uzyskaną informację przeprowadza rozmowę
w rodzicami oraz z uczniem w ich obecności. W przypadku potwierdzenia informacji zobowiązuje ucznia do zaniechania negatywnego postępowania, rodziców zobowiązuje do szczególnego nadzoru nad dzieckiem. Może zaproponować rodzicom skierowanie dziecka do odpowiedniej poradni lub udział dziecka w programie terapeutycznym.

4.   {C} Gdy rodzice odmawiają współpracy i nie stawiają się na wezwania,
a napływają wiarygodne informację o demoralizacji dziecka, dyrektor szkoły powiadamia pisemnie o zaistniałej sytuacji policję
i sąd rodzinny.

II. W przypadku podejrzenia, że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków:

 1. Powiadamia o swych przypuszczeniach wychowawcę klasy.
 2. Odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale ze względu na jego bezpieczeństwo nie pozostawia go samego, zapewniając ochronę jego życie i zdrowie.
 3. Wzywa lekarza w celu stwierdzenia stanu trzeźwości lub odurzenia, ewentualnie udziela pomocy medycznej.
 4. Zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły oraz rodziców/opiekunów, których zobowiązuje do niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły. Gdy rodzice/opiekunowie odmawiają odebrania dziecka,
  o pozostawieniu ucznia w szkole, czy przewiezieniu do placówki służby zdrowia, albo przekazaniu go funkcjonariuszom policji - decyduje lekarz po ustaleniu stanu zdrowia ucznia i w porozumieniu z dyrektorem szkoły.
 5. Dyrektor szkoły zawiadamia policję, gdy rodzice ucznia będącego pod wpływem alkoholu odmawiają przyjścia do szkoły, a on jest agresywny, bądź swoim zachowaniem daje powód do zgorszenia, albo zagraża życiu lub zdrowiu innych. Policja ma możliwość przewiezienia ucznia do izby wytrzeźwień, o czym powiadamia rodziców/opiekunów.
 6. Jeżeli powtarzają się przypadki przebywania ucznia na terenie szkoły pod wpływem alkoholu lub narkotyków, dyrektor ma obowiązek powiadomienia policji bądź sądu rodzinnego.

III. W przypadku, gdy na terenie szkoły znajduje nauczyciel substancję przypominającą wyglądem narkotyk lub inny środek odurzający powinien podjąć działania:

 1. Nauczyciel zachowując środki ostrożności zabezpiecza substancję przed dostępem do niej osób niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem, do przyjazdu policji. Próbuje w zakresie działań pedagogicznych ustalić, do kogo dana substancja należy.
 2. Powiadamia o zaistniałym zdarzeniu dyrektora szkoły i wzywa policję.
 3. Po przejeździe policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję i przekazuje informacje dotyczące szczegółów zdarzenia.

IV. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję przypominającą środki psychoaktywne, powinien podjąć następujące kroki:

 1. Nauczyciel w obecności innej osoby (wychowawca, pedagog, dyrektor) ma prawo żądać okazania substancji. Może domagać się okazania zawartości torby szkolnej, kieszeni w odzieży ucznia, okazania innych przedmiotów mogących mieć związek z substancją. Przeszukanie odzieży i teczki ucznia możliwe jest tylko przez policję.
 2. O swych spostrzeżeniach informuje dyrektora szkoły, rodziców/opiekunów ucznia i wzywa ich do natychmiastowego stawienia się w szkole.
 3. W przypadku, gdy uczeń odmawia wydania substancji i okazania zawartości kieszeni ubrania, dyrektor szkoły wzywa policję, która dokonuje przeszukania odzieży i przedmiotów należących do ucznia, zabezpiecza znalezioną substancję i zabiera ją do analizy.
 4. Gdy uczeń wyda dobrowolnie substancję, nauczyciel po jej zabezpieczeniu przekazuje ją jednostce policji.
 5. Nauczyciel stara się ustalić, od kogo uczeń otrzymał substancję. Całe zdarzenie dokumentuje notatką wraz z spostrzeżeniami.

V. Postępowanie nauczyciela wobec ucznia - sprawcy czynu karalnego lub przestępstwa:

 1. Niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły.
 2. Ustala okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia.
 3. Przekazuje sprawcę o ile jest znany i przebywa na terenie szkoły, dyrektorowi, pedagogowi pod opiekę.
 4. Powiadamia rodziców ucznia - sprawcy.
 5. Powiadamia policję w przypadku, gdy sprawa jest poważna (rozbój, uszkodzenie ciała, itp.) lub sprawca nie jest uczniem szkoły i jego tożsamość nie jest znana.
 6. Zabezpiecza ewentualne dowody przestępstwa, przedmioty pochodzące z przestępstwa i przekazuje je policji.

VI. Postępowanie nauczyciela wobec ucznia, który stał się ofiarą czynu karalnego:

1. Udziela pierwszej pomocy przedmedycznej lub zapewnia jej udzielenie wzywając lekarza, gdy ofiara doznała obrażeń.

2. Niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły.

3. Powiadamia rodziców/opiekunów ucznia.

4. Powiadamia policję i w ramach działań pedagogicznych ustala okoliczności i ewentualnych świadków zdarzenia.

 

VII. Procedura postępowania nauczyciela w przypadku agresywnego zachowania ucznia.

 1. Nauczyciel przeprowadza rozmowę z uczniem, uświadamiając mu nieodpowiednie zachowanie.
 2. Informuje rodziców rodzica i udziela wskazówek dotyczących zasad wychowania.
 3. W przypadku utrzymywania się nieprawidłowych relacji ucznia
  z rówieśnikami (pobicia, zaczepianie itp.), wychowawca
  w porozumieniu z rodzicami dziecka kieruje je na badania psychologiczne, w celu otrzymania dalszych wskazówek dot. prowadzenia ucznia.
 4. W przypadku powtórzenia się niewłaściwych zachowań ucznia, ma obowiązek uczestniczenia w zajęciach terapeutycznych prowadzonych przez psychologa/pedagoga szkolnego na terenie szkoły.
 5. W sytuacji, kiedy uczeń w dalszym ciągu stwarza zagrożenie dla innych uczniów, dyrektor szkoły w porozumieniu z wychowawcą ucznia kieruje wniosek do Sądu Rejonowego, Wydział Rodzinny
  i Nieletnich o zastosowanie środka wychowawczego zapobiegającego demoralizacji ucznia.

IX. Procedura postępowania nauczyciela z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze.

 1. Wychowawca klasy we współpracy z pedagogiem/psychologiem szkolnym podejmuje działania mające na celu rozpoznanie przyczyn problemu.
 2. Nauczyciel informuje rodzica o istniejących trudnościach, informuje o podjętych oddziaływaniach szkoły, jednocześnie zobowiązuje rodzica do współpracy.
 3. W miarę potrzeby wychowawca informuje KZN o przyjętym systemie oddziaływań wobec ucznia

X. Procedura postępowania powypadkowego.

 1. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły udziela pierwszej pomocy przedmedycznej lub zapewnia jej udzielenie wzywając lekarza, gdy ofiara doznała obrażeń.
 2. Niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły.
 3. Dyrektor szkoły powiadamia rodziców/opiekunów ucznia lub
  w przypadku, gdy wypadkowi uległa osoba dorosła, członka rodziny poszkodowanego.
 4. Powiadamia policję i ustala okoliczności oraz ewentualnych świadków zdarzenia.
 5. Dyrektor poleca sporządzić protokół powypadkowy.

 

XI. Postępowanie nauczyciela w przypadku ucznia nagminnie wagarującego.

 1. Wychowawca informuje o fakcie pedagoga i dyrektora szkoły.
 2. Wychowawca, pedagog lub dyrektor szkoły wzywa do szkoły rodziców/opiekunów, przekazując informacje rodzicom oraz zobowiązuje ich do nadzoru nad dzieckiem.
 3. Wychowawca, pedagog lub dyrektor szkoły są zobowiązani do przeprowadzenia z uczniem indywidualnej rozmowy motywującej do nauki.
 4. W przypadku uzyskania przez ucznia nie0becności na zajęciach przekraczających 50% czasu przeznaczonego na zajęcia w planie nauczania, dyrektor szkoły informuje organ prowadzący.
 5. Absencja zmienia ocenę z zachowania.

XII. Postępowanie w przypadku kradzieży lub zniszczenia mienia szkolnego lub prywatnego, dokonanego na terenie szkoły lub
w trakcie innych zajęć organizowanych przez szkołę.

 1. O fakcie kradzieży lub zniszczenia powiadamiamy dyrektora szkoły.
 2. Dyrektor szkoły lub wyznaczona przez niego osoba zawiadamia rodziców ucznia poszkodowanego oraz podejrzanego o dokonanie kradzieży lub zniszczenia o fakcie.
 3. Nauczyciel w obecności innej osoby (wychowawca, pedagog, dyrektor) ma prawo domagać się okazania zawartości torby szkolnej, piórników, kieszeni w odzieży ucznia w ramach działań zmierzających do ustalenia sprawcy. Przeszukanie odzieży i teczki ucznia możliwe jest tylko przez policję.
 4. Sprawca czynu zostaje objęty działaniami wychowawczymi prowadzonymi przez wychowawcę/pedagoga/psychologa.
 5. Szkoła powiadamia policję o zdarzeniu.

Rodzice/opiekunowie prawni ucznia, który dokonał kradzieży lub zniszczenia zobowiązani są do naprawienia szkody.

 

XIII. Postępowanie w przypadku, gdy uczeń zgłasza złe samopoczucie w czasie lekcji.

{C} 1.   {C} Nauczyciel deleguje dyżurnego klasowego do wychowawcy świetlicy/nauczyciela biblioteki, by ten odebrał ucznia z sali
i zapewnił choremu opiekę.

{C} 2.   {C} Nauczyciel, który zapewnia uczniowi opiekę, telefonicznie informuje rodziców/opiekunów prawnych dziecka o jego złym samopoczuciu. Uczeń zostaje pod opieką świetlicy, aż do momentu odebrania go przez rodziców/opiekunów. To rodzic podejmuje decyzję o dalszym postępowaniu wobec dziecka.

{C} 3.   {C} W przypadku, gdy nie można nawiązać kontaktu
z rodzicem/opiekunem prawnym ucznia, uczeń pozostaje pod opieką świetlicy do czasu zakończenia zajęć lekcyjnych.

{C} 4.   {C} Jeśli stan zdrowia dziecka w widoczny sposób pogarsza się lub budzi wątpliwości nauczyciela opiekującego się nim, wzywany jest lekarz.

XIV. Postępowanie w przypadku, gdy uczeń niewłaściwie korzysta z telefonu komórkowego w szkole lub w trakcie zajęć organizowanych przez szkołę.

{C} 1.   {C} W szkole obowiązuje zakaz używania telefonu komórkowego
w czasie zajęć lekcyjnych.

{C} 2.   {C} Uczeń posiadający telefon w szkole ma obowiązek go wyciszyć; telefon może służyć uczniowi jedynie do kontaktu
z rodzicami/opiekunami prawnymi. Na terenie szkoły zabrania się używania telefonu do słuchania muzyki, robienia zdjęć, grania w gry itp.

{C} 3.   {C} Gdy uczeń korzysta z telefonu komórkowego w sposób zabroniony, nauczyciel odbiera uczniowi aparat, składa do depozytu
w sekretariacie szkoły, skąd odebrać go mogą jedynie rodzice/opiekunowie prawni.

 

 

XV. Postępowanie w przypadku, gdy uczeń nie posiada obuwia na zmianę.  

{C} 1.   {C} W szkole obowiązuje zmiana obuwia.

{C} 2.   {C} W przypadku, gdy uczeń nie przynosi butów na zmianę myje obuwie zewnętrzne i idzie na zajęcia szkolne.

{C} 3.   {C} Gdy uczeń po raz trzeci nie posiada obuwia na zmianę, zostaje mu obniżona ocena z zachowania o jeden stopień.

 

XVI. W przypadku, gdy uczeń w szkole lub podczas zajęć organizowanych przez szkołę przejawia zachowania niewłaściwe nieujęte procedurami postępowania, decyzję o poniesionych przez ucznia konsekwencjach podejmuje zespół nauczycieli w składzie: wychowawca, pedagog, psycholog w porozumieniu z dyrektorem szkoły.

Wszelkie prawa zastrzeżone © Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Puchaczowie

Realizacja: Superszkolna.pl

Zaszyfrowany adres tej strony