Opisy zadań realizowanych w ramach Alertu Ekologiczno-Zdrowotnego oraz zdjęcia znajdują sie w zakładce  Aktualności .  Zapraszamy!


O ALERCIE EKOLOGICZNO - ZDROWOTNYM w roku szkolnym 2018/2019

Swoim zakresem Alert obejmuje działania na rzecz ochrony przyrody i kształtowania środowiska naturalnego, działania na rzecz podnoszenia stanu sanitarnego i zdrowotnego szkół oraz środowisk lokalnych.

Działania alertowe  kształtują świadomość ekologiczną, zdrowotną i społeczną uczniów naszej szkoły.

W realizację zadań alertowych zawsze zaangażowana jest cała społeczność szkoły Podstawowej w Puchaczowie.

W naszej szkole organizowane są: spotkania, apele, uroczystości, poświęcone sprawom ochrony przyrody oraz promocji zdrowia.  Nasi uczniowie uczestniczą w licznych wewnątrzszkolnych i międzyszkolnych konkursach.  Dla uczniów organizuje się  zajęcia terenowe oraz wycieczki.

Bierzemy też udział w zbiórce  artykułów spożywczych i szkolnych dla Domu Dziecka w Lublinie i Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Kijanach.

 W poprzednich latach podejmowaliśmy  różne działania na rzecz ochrony

i kształtowania środowiska   naturalnego oraz edukacji zdrowotnej  i promocji zdrowia.

Zespół koordynujący: Krystyna Śledź, Bożena Warzyszak, Anna Krepecka, Anna Zych, Celina Michalska, Ewa Szymanek, Jolanta Zimostrad, Wacław Kołtunik.


Jednym z najważniejszych zadań  alertowych  w roku szkolnym 2018/2019 jest promocja zdrowia.                                                                                        

       Promocja zdrowia w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Puchaczowie jest jednym z najważniejszych zadań realizowanych w szkole.

 

   Podczas różnych zajęć lekcyjnych a także  prowadzonych przez zaproszonych gości  propaguje się  zdrowy styl życia oraz podnosi wiedzę i świadomość uczniów w tym zakresie. Jest to możliwe dzięki   systematycznym i różnorodnym działaniom realizowanym  przy współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym.

 


Celem promocji zdrowia jest;
 kształtowanie postaw prozdrowotnych i ekologicznych,
 dbanie o higienę i bezpieczeństwo uczniów,
 promocja zdrowego stylu życia,
 zmiana nawyków żywieniowych,
 poprawa samopoczucia społeczności szkolnej, udział w grach, zabawach na świeżym powietrzu przy wykorzystaniu boiska, siłowni, lodowiska.

 

          Szkoła współpracuje z Osrodkiem Zdrowia w Puchaczowie. Panie pielęgniarki prowadzą okresową kontrolę stanu zdrowia. Wszystkich uczniów w klsach obejmują badaniem: wzroku, wad postawy  kontrolują także  ich wagę.   Systematycznie  przeprowadzają fluoryzacje zębów oraz sprawdzają dbałość uczniów o higienę ciała. W klsach odbywają się pogadanki nt. zdrowego stylu życia.

 

 

 

 

 

 

 

Harmonogram działań 
Alertu Ekologiczno – Zdrowotnego 
w roku szkolnym 2018/2019

 

    

 

LP

Zadania

Wykonawcy

Czas realizacji

1.

Powołanie zespołu koordynującego

Bożena Warzyszak, Krystyna Śledź,

Wrzesień

2.

Opracowanie zadań do realizacji

Pisemne opracowanie harmonogramu zadań

Zespół koordynujący

Jolanta Zimostrad

Wrzesień

3.

Prowadzenie dokumentacji 

nauczyciele realizujący zadania

Wg. harmonogramu działań

4.

Sprzątanie świata

Anna Zych, Krystyna Śledź, Maria Skoczylas

Wrzesień

5.

Wycieczki krajoznawcze 

    Wychowawcy klas

    cały rok

6.

Wycieczki integracyjno - przyrodnicze

Wychowawcy klas Szkoły Podstawowej

Wrzesień – Listopad

7.

Organizacja spotkań oraz lekcji w klasach I-III 

-Spotkanie z dietetyczką 

-Lekcja w klasie 2c - Pierwsza pomoc

-Spotkanie klasy 2c z lekarzem weterynarii 

-Lekcja o ptakach

 

 

 

Wychowawcy klas I-III 

Krystyna Śledź

Krystyna Śledź

Krystyna Sledź

 

 

 

 

Listopad

Listopad

Grudzień

Styczeń

 

 

8.

Promocja zdrowia w klasach I-VIII

Szkoła relaksu w klasie 1a,1b

   Wychowawcy  klas

Iwona Ćwirzeń, Renata Kłembokowska

     cały rok

     Grudzień

9.

Udział w konkursie powiatowym na plakat ,,Trzymaj formę"

Konkurs Wiedzy i Sportu ,,Trzymaj Formę"

Agnieszka Zgórska, Celina Michalska

Celna Michalska 

Grudzień

 

10.

Warsztaty  – podtrzymywanie tradycji i obyczajów ludowych

Wycieczka do Dom Tradycji Ludowej w Starej Wsi.

Krystyna Śledź, Małgorzata Brzostowska, Mariola Szulc

Krystyna Śledź

Marzec

Luty

11.

Ogólnopolska Kampania Edukacyjno- Informacyjna ,,Bezpieczna droga"

Bożena Warzyszak

Marzec 

12.

Klub Młodego Odkrywcy

 

Katarzyna Szafraniec, Ewa Staropiętka – Kuna

cały rok

13.

Konkurs piosenki przyrodniczej 

Konkurs na karmnik ekologiczny w klasie 2c

            

Wychowawcy klas I-III

        Krystyna Śledź

 

       Marzec

14.

International Education AISE – projekt edukacyjny – poznawanie różnych kultur i rozwój kompetencji komunikacyjnych

Wacław Kołtunik, Beata Salamucha, Justyna Miś – Murak,

Marzec 

15.

Projekt na biologii w klasach 5 SP

Celina Michalska 

       Marzec

16.

Pierwsza pomoc przedmedyczna

 – zajęcia w klasie 2c

Krystyna Śledź 

Marzec

17.

Pierwszy Dzień Wiosny

Wychowawcy klas Szkoły Podstawowej

Marzec

18.

Pierwsza pomoc -Szkolne Koło PCK 

     Justyna Wołowik

      Kwiecień

19.

Spotkanie z pielęgniarką w klasie 2b

-Udzielanie pierwszej pomocy 

Małgorzata Brzostowka 

 Kwiecień/ Maj

20.

Dzień Ziemi - happening ,,Nie wypalajmy traw, bo niszczymy środowisko".

Celina Michalska

Kwiecień

21.

I Powiatowy Konkurs „Bądź Bezpieczny na Drodze”

Katarzyna Szafraniec, Karolina Pondel, Krystyna Śledź, Anna Zych,

Kwiecień

22.

Święto Polskiej Niezapominajki

Świetlica szkolna -Barbara Smolak, Krystyna Kłosiewicz

Maj

23.

Konkurs Wiedzy Prewencyjnej ,,Jestem Bezpieczny".

Iwona Ćwirzeń, Grzegorz Błaszczuk, Waldemar Tyszczuk

Maj

24.

Europejski Dzień Parków Narodowych

Świetlica szkolna-

Barbara Smolak, Krystyna Kłosiewicz 

Biblioteka -Jolanta Zimostrad

Maj

25.

Światowy Dzień Praw Dziecka

Wychowawcy klas I – III, świetlica szkolna

Czerwiec

26.

Zamieszczanie  informacji    oraz zdjęć o realizacji zadań Alertu na stronie internetowej  szkoły 

Jolanta Zimostrad, Grzegorz Błaszczuk

wg .potrzeb

 

 
MATERIAŁY  ARCHIWALNE  -   ROK SZKOLNY 2017/2018 


                                                                          Harmonogram działań 

Alertu Ekologiczno – Zdrowotnego
w roku szkolnym 2017/2018

 

 

 

LP

Zadania

Wykonawcy

Czas realizacji

1.

Powołanie zespołu koordynującego

Michalina Muca – Socha,

Wychowawcy klas I – III

wrzesień

2.

Opracowanie zadań do realizacji

Zespół koordynujący

wrzesień

3.

Prowadzenie dokumentacji - kronika

Michalina Muca - Socha

cały rok

4.

Sprzątanie świata

Anna Zych, Krystyna Śledź, Maria Skoczylas

Wrzesień

5.

„Akademia Bezpiecznego Puchatka” – program dla klas I SP

Koordynator – Mariola Szulc

Małgorzata Brzostowska,

Krystyna Śledź

Cały rok

6.

Wycieczki integracyjno - przyrodnicze

Wychowawcy klas Szkoły Podstawowej

wrzesień – listopad

7.

Święto Drzewa

Michalina Muca – Socha, Barbara Smolak

październik

8.

Dzień Jeża

Michalina Muca - Socha

październik

9.

Kampania antynikotynowa „Tydzień dla zdrowia”

Celina Michalska

Listopad

10.

Warsztaty z rodzicami – podtrzymywanie tradycji i obyczajów ludowych

Klasy I – III

Cały rok

11.

Realizacja programów „Młodzi w Akcji”

Agnieszka Jazgarska, Agnieszka Hucz – Ciężka,

Mariola Hołodyn, Michalina Muca – Socha

cały rok

12.

Klub Młodego Odkrywcy

Katarzyna Szafraniec, Ewa Staropiętka - Kuna

cały rok

13.

Program „Obserwuję, badam, wiem”

Wychowawcy klas III 

cały rok

14.

International Education AISE – projekt edukacyjny – poznawanie różnych kultur i rozwój kompetencji komunikacyjnych

Wacław Kołtunik, Beata Salamucha, Justyna Miś – Murak,

Luty

15.

„Bieg po zdrowie” program antytytoniowej edukacji zdrowotnej

Monika Szurek

II semestr 2017/2018

16.

Pierwsza Pomoc Przedmedyczna – zajęcia w klasach I („Akademia Bezpiecznego Puchatka”) oraz III

Wychowawcy klas I i III

Marzec

17.

Pierwszy Dzień Wiosny

Wychowawcy klas Szkoły Podstawowej

Marzec

18.

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

Szkoła Filialna w Albertowie

Kwiecień

19.

Światowy Dzień Zdrowia

Świetlica szkolna, Szkoła Filialna w Albertowie

Kwiecień

20.

Dzień Ziemi

Michalina Muca – Socha, Sylwia Michalak, Anna Zych, Krystyna Śledź

Kwiecień

21.

I Powiatowy Konkurs „Bądź Bezpieczny na Drodze”

Katarzyna Szafraniec, Elżbieta Garbala, Krystyna Śledź, Anna Zych,

Kwiecień

22.

Święto Polskiej Niezapominajki

Świetlica szkolna

Maj

23.

Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej

Świetlica Szkolna

Maj

24.

Europejski Dzień Parków Narodowych

Świetlica szkolna

Maj

25.

Światowy Dzień Praw Dziecka

Wychowawcy klas I – III, świetlica szkolna

Czerwiec

26.

Zamieszczanie informacji oraz zdjęć o realizacji zadań Alertu

Jolanta Z imostrad, Maria Skoczylas

wg .potrzeb

 Harmonogram  opracowała : Michalina Muca – Socha  - koordynator działań

 

 Wszystkie z powyżej zaplanowanych działań zostały zrealizowane w całości przez uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Puchaczowie. Wydarzenia wymienione wyżej, a także pozostałe wydarzenia ekologiczne zostały szczegółowo opisane w zakładce AKTUALNOŚCI na stronie szkoły, jak również w Kronice Działań Alertu Ekologiczno – Zdrowotnego.

 

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia!

 

 

 

     Sprzątanie Świata

Tegoroczna edycja  akcji Sprzątanie świata - Polska przebiega pod hasłem ,,Nie ma śmieci -są surowce"

Główne przesłanie akcji:

- promowanie poszanowania zasobów i efektywnej segregacji,

- unikanie odpadów – szacunek do przedmiotu,

- uświadomienie Polaków o ich wpływie na środowisko i ilość wytwarzanych odpadów  podczas codziennych czynności.

Segregacja odpadów staje się coraz powszechniejsza. Niestety nadal dużo puszek, worków foliowych, opon czy sprzętów elektronicznych można znaleźć na poboczach dróg, w lasach, skwerach czy brzegach rzek. Podstawowym celem Sprzątania Świata jest zmiana postrzegania odpadów jako „śmieci”, czyli czegoś niepotrzebnego, co powinno wylądować na wysypisku.. 


    O tym wszystkim powiedzieli uczniom naszej szkoły wybrani uczniowie z klasy piatej, którzy na apelu przekazali także informację nt. genezy  tej ogólnoświatowej akcji. Przypomnieli też  o potrzebie ochrony środowiska i segregacji śmieci, zwracając uwagę na to, że czyste środowisko zależy tylko i wyłączne od poczynań człowieka.

 

Konkursy organizowane w Zespole Szkół
 Szkole Podstawowej w Puchaczowie

Organizacja konkursów i turniejów ma na celu rozwijać umiejętności i zdolności dzieci. Uczniowie naszej szkoły biorą udział w wielu tego typów imprezach. w Szkole Podstawowej w Puchaczowie w roku szkolnym 2017/2018 było mnóstwo okazji do tego, aby poprzez różnego typu konkurencje rozwijać swoją wiedzę przyrodniczą, wykazać się talentem, zwinnością, prezentować znajomość zasad bezpieczeństwa. Nasi uczniowie zdobyli w mijającym roku wiele Nagród, medali, dyplomów, nie tylko na poziomie szkolnym, ale również na szczeblu powiatowym i wojewódzkim. Serdeczne Gratulacje!!!

LP

Nazwa konkursu

opiekunowie/organizatorzy

1

Konkurs religijny „Jan Paweł II – Idźmy naprzód z nadzieją”

Dorota Ryć

2

Szkolne etapy konkursów kuratoryjnych (IV- VII)

Nauczyciele przedmiotowi

3

XXI Jesienny konkurs recytatorski (I-VII)

Nauczyciele j. polskiego

4

Konkurs informatyczny pt. „Życie i twórczość Adama Mickiewicza” (VI - VII)

Monika Szurek, Maria Skoczylas

5

Międzyszkolny konkurs recytatorski Twórczości Adama Mickiewicza pod honorowym patronatem Wójta Gminy Puchaczów ()

Bożena Warzyszak, Dorota Łopaciuk, Jolanta Zimostrad

6

VIII Wojewódzki Konkurs Szkolny „Bądź bezpieczny na drodze” (I – III i IV - VII)

Wychowawcy klas I – III oraz Maria Skoczylas, Monika Szurek

7

Konkurs wiedzy prewencyjnej „Jestem bezpieczny” – Etap szkolny, gminny, powiatowy (IV, V, VI)

Maria Skoczylas, Iwona Ćwirzeń, Jolanta Zimostrad

8

Szkolny zimowy konkurs fotograficzny „To, co warto utrwalić”(I III i IV VII)

Michalina Muca – Socha, Waldemar Tyszczuk

9

Szkolny konkurs wiedzy o Poleskim Parku Narodowym

Celina Michalska

10

Świetlicowy konkurs komiksowy „Agresji mówimy NIE!” (I – III)

Michalina Muca – Socha

11

XLI Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” (IV - VI) – etap szkolny, powiatowy i wojewódzkie

Maria Skoczylas

12

I Powiatowy konkurs „LIP READING – Zgadnij co mówię” z wykorzystaniem technologii informatycznej (VI - VII)

Nauczyciele j. angielskiego

13

Konkurs „Wielkie poruszenie wiosenne na łąkach” (VII)

Celina Michalska

14

Konkurs matematyczny ELFIK – eliminacje gminne (VII)

Marzena Kożuszek

15

Świetlicowy Turniej „Mistrz celności” (I - III)

Barbara Smolak

16

Konkurs „Owady zapylające i ich znaczenie dla przyrody i człowieka” (IV - VII)

Celina Michalska

17

Konkurs dla dzieci i rodziców „Ekologiczny Robot” (I – III)

Michalina Muca – Socha, Sylwia Michalak, Krystyna Śledź, Anna Zych

18

Konkurs „Urbanizacja – przyjaciel czy wróg?” (VII)

Celina Michalska

19

VI Konkurs Powiatowy „Młodzi ratownicy” (V)

Maria Skoczylas

20

„Ekologiczny pokaz mody” – konkurs klasowy z okazji Dnia Ziemi (I - VI)

Michalina Muca – Socha, Sylwia Michalak, Krystyna Śledź, Anna Zych

21

XIX Powiatowy Turniej Rowerowy o Puchar Burmistrza (IV - VII)

Maria Skoczylas

22

I Powiatowy Turniej Wiedzy „Bądź bezpieczny na drodze” (I - III)

Katarzyna Szafraniec, Anna Zych, Elżbieta Garbala, Krystyna Śledź

23

II Powiatowy Konkurs Ortograficzny o Pióro Wójta
(I – III)

Mariola Szulc, Iwona Ćwirzeń, Barbara Smolak, Renata Kłembokowska

24

Konkurs Patriotyczny „Pinokio w Polsce” – ujęcie plastyczne (I – III)

                                    

Małgorzata Brzostowska, Barbara Smolak, Renata Kłembokowska, Mariola Szulc

25

Konkurs plastyczny „Bezpieczny dom i gospodarstwo”

Krystyna Śledź

26

Konkurs dla klas III na prezentację multimedialną „Jem smacznie i zdrowo”

Krystyna Śledź, Sylwia Michalak

27

Konkurs dla klas II NA NAJCIEKAWSZĄ KSIĄZKĘ KUCHARSKĄ

Sylwia Michalak, Krystyna Śledź

28

Konkurs dla klas I „Ekologiczne drzewo owocowe”

Krystyna Śledź, Sylwia Michalak

29

Konkurs na rysunek „Motyle”

Celina Michalska

30

„Pokoloruj swój świat” – konkurs dla Szkół Podstawowych zorganizowany przez Samorząd Województwa Lubelskiego

Agnieszka Zgórska, Barbara Smolak

 

 

Konkurs Wiedzy Prewencyjnej Jestem Bezpieczny (2017-2018)

 

     Uczniowie naszej szkoły jak co roku brali udział w konkursie Jestem Bezpieczny. Podczas etapu szkolnego  wybrano 3 najlepszych uczniów do etapu gminnego. Nasza drużyna była najlepsza i zakwalifikowała się do etapu powiatowego, który zorganizowano w naszej szkole.

 

    Przygotowując się do konkursu uczniowie biorą udział w zajęciach szkolnych, podczas których zapoznają się z: · zasadami szeroko pojętego bezpieczeństwa (w domu, szkole, w drodze do szkoły, podczas prac polowych, podczas wypoczynku i zabawy, zagrożenia związane z prądem, ogniem i gazem); · problematyką uzależnień, przemocy i agresji rówieśniczej (podstawowe pojęcia dotyczące problematyki uzależnień, wpływ substancji psychoaktywnych na organizm człowieka, gdzie szukać pomocy) · podstawowymi informacjami dotyczącymi działania służb powołanych na rzecz bezpieczeństwa, ratowania życia, zdrowia, mienia (telefony alarmowe, zakres działalności); · elementarną wiedzą z zakresu prawa (podstawowe zasady postępowania w sprawach nieletnich, podstawowe pojęcia dotyczące problematyki małoletnich/nieletnich w świetle prawa karnego, wykroczeń, rodzinnego i opiekuńczego oraz o ruchu drogowym; uzależnienia w świetle obowiązujących przepisów prawnych); · podstawowymi zasadami ruchu drogowego (zasady poruszania się pieszo i rowerem, najważniejsze znaki drogowe, sygnalizacja) oraz innymi ważnymi znakami ostrzegawczymi (np. zakaz kąpieli, substancja niebezpieczna); · zasadami udzielania pomocy przedmedycznej – algorytm postępowania w przypadku najczęściej występujących urazów/zdarzeń.


Rok szkolny 2016/2017

 

Wycieczka uczniów klas IV-VI w Bieszczady.

  We wrześniu o godzinie piątej rano wyruszyliśmy spod szkoły na trzydniową wycieczkę w Bieszczady.

W miejscowości Polańczyk byliśmy tego samego dnia. Poszliśmy na spacer po miejscowości  a później oglądaliśmy wielką skałę. Wieczorem zakwaterowaliśmy się w pokojach i było bardzo miło.

     Po codziennym zwiedzaniu okazało się, że  Bieszczady to jeden z najbardziej dzikich i tajemniczych zakątków Polski. Są one niepowtarzalne pod każdym względem. Szerokie doliny, oraz wzniesienia tworzą urzekający krajobraz o każdej porze roku.

    Wyjątkowa przyroda zachwyca wszystkich turystów. Ogromna zapora nad Soliną zrobiła na nas wielkie wrażenie. Dużo spacerowaliśmy i nawet wchodziliśmy na jakieś spore wzniesienie, skąd można było podziwiać naprawdę piękne widoki.

      Wycieczka była bardzo udana bo wiele miejsc  zwiedziliśmy, mieliśmy dużo wrażeń, fajne towarzystwo oraz sympatycznych i opiekunów: panią  Joannę Filipczuk, panią Agnieszkę Zgórską, pana Piotra Żelechowskiego. Wróciliśmy zmęczeni ale zadowoleni.

  O wycieczce  w Bieszczady opowiedziała Michalina Niziołek oraz Julia Łepecka –uczennice z klasy IVb.

Wycieczka do stajni Makoszka.

  Korzystając z pięknego wrześniowego  słońca i potrzeby aktywnego spędzania czasu

20 września uczniowie klas trzecich a 7 października uczniowie klas drugich  naszej szkoły wraz z wychowawcami wybrali się na wycieczkę do stajni Makoszka.

     Dzieci z ogromnym zainteresowaniem słuchały co właścicielka stajni opowiada o koniach, ich budowie, sposobie żywienia i pielęgnacji. Najważniejsza dla zdrowia konia jest odpowiednia dieta i oczywiście ruch oraz codzienny trening. Wszystkie dzieci miały okazję przejechać się konno pod opieką właścicielki, nauczyły się wsiadania i zsiadania z konia oraz trzymania w siodle tak, żeby nie spaść na ziemię.

   Po zabawach na łące gdzie chłopcy grali w piłkę w obejściu i na placu zabaw,  właściciele zaprosili wszystkich na gorącą kiełbaskę i herbatę.

   Wyjazd do stadniny koni był wspaniałą przygodą i warto byłoby jeszcze tam kiedyś wrócić.

Wycieczki zorganizowali wychowawcy klas drugich oraz trzecich.

 

Wycieczka do Straży Pożarnej w Łęcznej

 W dniu 21 X 2016 r. uczniowie klasy IIIb ze Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Puchaczowie wybrali się na wycieczkę do Powiatowej Komendy Straży Pożarnej w Łęcznej. asp. Jacek Krzychowie, który nas powitał opowiedział nam o odpowiedzialnej i niebezpiecznej pracy strażaka. Dzieci poznały wyposażenie i sprzęt  służący do udzielania pomocy w przypadku pożarów, wypadków drogowych i innych trudnych sytuacji wymagających interwencji strażaków. Niebywałą atrakcją dla uczniów była możliwość przymierzenia hełmu strażackiego i przebywanie w wozie strażackim pod okiem sekc. Jakuba Wojtowicza. Strażacy zaprezentowali dzieciom próbny alarm oraz sprzęt, którego używają w trudnych warunkach. Na zakończenie naszej wycieczki uczniowie otrzymali pamiątkowe książeczki i plany lekcji z wizerunkiem wozu strażackiego. Za piękną i ciekawą lekcję  podziękowaliśmy własnoręcznie zrobioną kartką z życzeniami. Zadowoleni i pełni wrażeń wróciliśmy do szkoły.    Wycieczkę zorganizowała i opisała  pani Krystyna Śledź.

 

Wycieczka na cmentarz

 

W dniu 27 października 2016 roku uczniowie klasy 3bwybrały się na pobliski cmentarz, celem wycieczki było uczczenia pamięci zmarłych. Co roku uczniowie naszej  starają się zadbać o zapomniane groby na tym cmentarzu. Dzieci wspólnie z paniami pomodliły się i zapaliły znicze. Szczególną uwagę zwracaliśmy na te groby, o których nikt już nie pamięta. Odwiedziliśmy tez grób Skoczylasa.   Pogoda była słoneczna, a więc obeszliśmy cmentarz dookoła, oglądaliśmy groby świątecznie ustrojone kwiatami, wieńcami oraz zniczami.

  Uczymy dzieci okazywania szacunku osobom, które od nas odeszły, a także pokazujemy, jak ważne jest zachowanie o nich pamięci

Spotkanie z dietetyczką

 

„Zdrowo jem, więcej wiem” – pod takim tytułem odbyło się 30 listopada 2016 roku spotkanie z panią dietetyk dla uczniów klas I – III w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Puchaczowie.

Pani Edyta Szymaniak – dietetyk z Poradni Dietetycznej w Łęcznej zaprezentowała uczniom prezentację multimedialną, podczas której uświadomiła dzieciom, że owoce i warzywa mają dużą wartość odżywczą i ich obecność w codziennej diecie jest niezbędna. W dalszej części spotkania zapoznała dzieci z wybranymi zdrowymi i niezdrowymi produktami i witaminami i wskazała wpływ na pracę organizmu dziecka. Podkreśliła, że zjedzone w domu śniadanie ma duży wpływ na wyniki w nauce. Uczniowie kl III B zaśpiewali „Hymn zdrowych dzieciaków” oraz zaprezentowali krótką inscenizację pt. „Rozmowa gruszki z jabłkiem”. Za tak owocne i piękne spotkanie dzieci podziękowały wręczając kartkę z życzeniami

 

Wycieczka do Domu Tradycji Ludowej

 

 1 grudnia 2016 roku uczniowie klasy III B wspólnie z wychowawcą oraz Panią Michaliną Muca wybrali się po raz kolejny  na warsztaty artystyczne prowadzone przez Panią Joannę Grzesiak w Domu Tradycji Ludowej w Starej Wsi. Pani Joanna przekazała nam cenne informacje nt. dawnych zwyczajów i obrzędów, które mogą jeszcze pamiętać nasze babcie. Zaprezentowała nam w jaki sposób prano w balii na tarze, prasowano, używając ciężkiego żelazka wypełnionego gorącymi węgielkami lub też magla, a także w jaki sposób mielono pieprz w młynku.   Dzieci ucieszyły się, gdy gospodyni pozwoliła im również spróbować wykonać powyższe czynności. Dużą atrakcją dla uczniów  było malowanie świątecznych aniołów wykonywanych z wyciętych z drewna elementów. Piękne rękodzieła zostały zabrane przez dzieci do domu. Zachęcamy również innych do odwiedzenia Domu Tradycji Ludowej i wzięcia udziału w warsztatach w tym malowniczym i nastrojowym miejscu.                                                                                                Krystyna Śledz

   

Spotkanie z myśliwym.

Myśliwy nie tylko poluje, ale pomaga ptakom i zwierzętom.

9 lutego 2017. w Szkole Podstawowej w Puchaczowie, po raz kolejny odbyło się spotkanie z panem Marianem Walkowskim – myśliwym z koła Łowieckiego 54 „Bażant” w Świdniku. Gość- przyjaciel przyrody żyjący i pracujący z pasją -  zaprezentował uczniom prezentację multimedialną w której zwrócił  szczególną uwagę na właściwe  i konieczne dokarmianie ptaków i zwierząt w okresie zimowym. Bardzo dziękujemy za to niezwykłe i ciekawe spotkanie.

 Tekst opracowała Krystyna Śledź

 Dokarmiamy każdej zimy.

 Zima to trudny czas dla ptaków. Trudno znaleźć im cokolwiek do jedzenia, gdyż wszystko zasypał śnieg. W ramach działań Alertu Ekologiczno – Zdrowotnego, uczniowie klasy  3b Szkoły Podstawowej w Puchaczowie własnoręcznie wykonali karmniki, które zawiesili w obrębie szkoły.  Z okien sali lekcyjnej obserwujemy , że zimowe dokarmianie przyciąga różne gatunki ptaków, które  często przylatują do  "darmowej stołówki".  Wiemy, że ptaków nie wolno karmić produktami solonymi, spleśniałym chlebem lub pieczywem namoczonym i zamarzniętym.  Bardzo się cieszymy , że możemy nakarmić i  pomóc przetrwać zimę ptakom. Wiosną z pewnością usłyszymy ich piękny śpiew za oknem. Krystyna Śledź


 

,,Ekologia w matematyce”- konkurs matematyczny

 

    Dnia 9.05.2017r odbył się Szkolny Konkurs Matematyczny dla uczniów klas czwartychpt: ,,Ekologia w matematyce”.

 Do konkursu zgłosiło się 14 chętnych uczniów z klas czwartych. Konkurs obejmował zadania otwarte i zamknięte o tematyce ekologicznej. Na wykonanie zadań uczniowie mieli 45 minut.

 Najwięcej punktów i jednocześnie trzy pierwsze miejsca zdobyli następujący uczniowie:

 1.Michalina Niziołek  -  kl. IVb

 

 2.Kacper Piłka   -  kl. IVb

 

 3.Piotr Gargol   -  kl.  IVb

 Uczniowie otrzymali oceny bardzo dobre z matematyki oraz nagrody.

 Konkurs przygotowały i przeprowadziły panie: M. Kożuszek oraz A. Zych.

 

 


 

 

 

ALERT 2016/2017

Wszelkie prawa zastrzeżone © Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Puchaczowie

Realizacja: Superszkolna.pl

Zaszyfrowany adres tej strony