Zaproszenie

Regulamin

III Powiatowego Konkursu Językowego
z zastosowaniem technologii informatycznej
LIP READING - ZGADNIJ CO MÓWIĘ 2020
dla uczniów szkół podstawowych w powiecie łęczyńskim

Organizator:   Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza w Puchaczowie

oraz Centrum Języka Angielskiego HELEN DORON w Łęcznej.

Termin realizacji: 14.02.2020.

Adresat: uczniowie klas 4-6 ze szkół podstawowych powiatu łęczyńskiego.

Poziom: A1-B2

 • ogólny zakres wiedzy i umiejętności obowiązujący w trakcie konkursu oparty jest
  na podstawie programowej nauczania języka angielskiego w szkole podstawowej;
 • za stronę merytoryczną konkursu odpowiadają organizatorzy konkursu;
 • w skład JURY wchodzą organizatorzy konkursu.

Cele konkursu:

-      rozbudzenie wśród uczniów zainteresowania językiem angielskim oraz technologią informatyczną;

-      rozwijanie motywacji do nauki słownictwa i zwrotów codziennego użytku z języka angielskiego;

-      poszerzenie zasobu słownictwa z języka angielskiego;

-      podniesienie poziomu umiejętności językowych i informatycznych oraz stymulowanie aktywności poznawczej młodzieży informatycznie uzdolnionej;

-      wykorzystanie programów komputerowych do kształtowania uwagi i spostrzegawczości;

-      rozwijanie umiejętności posługiwania się żywym językiem;

-      łączenie nauki języka obcego i innowacyjnej technologii informatycznej z zabawą;

-      wdrażanie uczniów do zdrowej rywalizacji.

Regulamin konkursu:

 1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie wszystkich klas 4-6 szkół podstawowych
  z powiatu łęczyńskiego.
 2. Konkurs odbędzie się w Zespole Szkół w Puchaczowie dnia 14.02.2020.
 3. 3.         Konkurs rozpocznie się o godzinie 10.00.
 4. Każda szkoła może zgłosić maksymalnie 1 drużynę, w skład której będzie wchodzić
  3 uczestników.
  Każda uczestnicząca w konkursie szkoła ma prawo zabrać ze sobą większą ilość uczniów, którzy będą kibicować swojej drużynie.
 5. Przewidywany czas konkursu: 2 godziny.
 6. W konkursie może wziąć udział 10 szkół, o udziale decydować będzie kolejność zgłoszeń.
 7. W regulaminie udostępniona jest bibliografia, w której zamieszczone jest słownictwo i zwroty użyte podczas konkursu.
 8. Konkurs odbędzie się w 3 etapach:

I ETAP

Podczas I etapu używana będzie aplikacja komputerowa PLICKERS. Przed rozpoczęciem
I etapu organizatorzy zaprezentują  formę odczytywania odpowiedzi w aplikacji PLICKERS.

Drużyny odczytują z ruchu warg lektora po 3 wyrazy z  kilku kategorii (materiał dostępny
w bibliografii wraz regulaminem) na podstawie wyświetlonego materiału. Po dwukrotnej prezentacji danego słowa drużyna podnosi kartę PLICKERS z prawidłową odpowiedzią: A, B, C lub D. Odpowiedzi poszczególnych grup są skanowane i następnie wyświetlane na tablicy multimedialnej. Do drugiego etapu przechodzi 6 drużyn z największą ilością punktów.

W przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów przewidziana jest dogrywka (tak jak poprzednio zadaniem uczniów będzie odczytać z ruchu warg 5 wyrazów wybranych
z  bibliografii i udzielić odpowiedzi za pomocą kart PLICKERS).

II ETAP  

Drużyny będą miały za zadanie odczytać z ruchu warg lektora wybrane przez organizatorów wyrażenia z bibliografii. Podczas II etapu wykorzystana będzie aplikacja KAHOOT. Zadaniem drużyn będzie zaznaczenie poprawnej odpowiedzi zarówno pod względem leksykalnym jak i gramatycznym. Do III etapu zakwalifikują się 3 drużyny z największą ilością punktów w tym etapie. Organizatorzy nie przewidują sumowania z etapu I i II.

III ETAP  

Drużyna spośród siebie wybiera jedną osobę, która będzie odczytywała wyrazy z ruchu warg. Dwaj pozostali członkowie drużyny będą czytać wylosowane wcześniej wyrazy (po 10 każdy
z nich). Zestawy z wyrazami będą wyświetlane na ekranie i będą widoczne dla wszystkich obserwujących z wyjątkiem „osoby odczytującej”.

III etap będzie przebiegał w trzech rundach. W pierwszej rundzie drużyny będą losować 1

 z zestawów z wyrazami. Wylosowane wyrazy będą czytane przez jedną osobę,
a w kolejnych rundach następuje zamiana osób czytających wyrazy (jeden uczestnik czyta
w rundzie I, drugi uczestnik w rundzie II, trzeci uczestnik w rundzie III). Osoba „odczytująca z ruchu warg” będzie siedziała tyłem do ekranu , będzie miała na uszach słuchawki z odtwarzaną muzyką. Zadaniem osoby „odczytującej” będzie odgadnąć i wypowiedzieć określoną liczbę słów, które będą przeczytane przez pozostałe dwie osoby w drużynie. Osoba „odczytująca” ma prawo poprosić o przejście do kolejnego wyrazu w przypadku trudności z odgadnięciem.

Drużyna otrzymuje 1 punkt za każdy poprawnie odgadnięty wyraz. Każda z drużyn może zdobyć maksymalnie  30 punktów.  

W wylosowanych zestawach obok każdego wyrazu będzie umieszczony sposób jego odczytania (transkrypcja).

Limit czasowy potrzebny na odczytanie  10 wyrazów przez jedną osobę wynosi 1 minutę.

III etap konkursu oparty jest na bazie brytyjskiego programu. Zapraszamy do zapoznania się
z linkami:

https://www.youtube.com/watch?v=pzdb4JMKM8Y

            https://www.youtube.com/watch?v=OhHKoZI5S7M

            https://www.youtube.com/watch?v=951GYRU08Lo

 

IV ETAP-EXTRA BONUS

Wszystkie drużyny mają możliwość otrzymania dodatkowych punktów, jeśli w konkursie zdecyduje się wziąć udział jeden z opiekunów grupy. Udział opiekuna jest dobrowolny. Zadaniem opiekuna jest odczytanie 5 wyrazów z ruchu warg jednego z członków jego drużyny. W trakcie odczytywania opiekun ma nałożone słuchawki i słucha muzyki. Przed rozpoczęciem IV etapu opiekunowie grup mają możliwość wylosowania 1 z przygotowanych zestawów.

 

 1. Drużyny zajmują I, II, III miejsce zgodnie z ilością zdobytych punktów.
 2. Laureaci otrzymują dyplomy oraz nagrody za zajęcie I, II, III miejsca.
 3. Uczniów należy zgłosić wg wzoru podanego w załączniku, do dnia 31.01.2020:
 • pocztą elektroniczną na adres: betimin@wp.pl,
 • drogą telefoniczną  lub faksem  szkoły w Puchaczowie 81 7575154
 • drogą telefoniczną pod numer 605583791

   12.Opiekunowie grup zobowiązani są do dostarczenia organizatorowi ZGODY (załącznik nr2) dla każdego uczestnika konkursu.

13.Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 605583791.

14.Informacje na temat konkursu będą wysłane do szkół powiatu łęczyńskiego oraz zamieszczone:

 

 

Serdecznie zapraszamy!

GOOD LUCK!

 

 

 

mgr Beata Salamucha        

n-l języka angielskiego   

 

mgr Jolanta Borys

n-l języka angielskiego 

 

mgr Ewa Dołgań-Panas

Dyrektor Centrum HELEN DORON
w Łęcznej

                                                                                                             

Opublikowano: 04 stycznia 2020 21:32

Kategoria: Aktualności

Załączniki:

lipreadingregulamin2020.docx [26.4 KB]

plakat_lip_reading_2020.pdf [352.16 KB]

Wyświetleń: 307

Wszelkie prawa zastrzeżone © Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Puchaczowie

Realizacja: Superszkolna.pl

Zaszyfrowany adres tej strony