Uczeń ma prawo do:

  a)    sprawiedliwej, jawnej i umotywowanej oceny oraz informacji dotyczących ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce;

b)    bezpieczeństwa i ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej;

c)    zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami;

d)   właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;

e)    rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;

f)      pomocy w przypadku trudności w nauce;

g)    powtórzenia i ugruntowania wiedzy;

h)   ochrony i poszanowania jego godności;

i)      przedstawiania problemów, uzyskiwania wyjaśnień, odpowiedzi, pomocy;

j)      wykorzystania przerw między zajęciami na wypoczynek;

k)   korzystania z pomieszczeń, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru podczas zajęć edukacyjnych;

l)      jasno określonego Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania;

m)   opieki wychowawczej;

n)   wyboru nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna Samorządu Uczniowskiego;

o)    życzliwości i ludzkiego traktowania;

p)    swobody wyrażania myśli i przekonań, jeśli nie krzywdzi to innych osób;

q)   fakultatywnego nauczania religii (etyki);

r)     korzystania z poradnictwa psychologiczno- pedagogicznego;

s)    wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz działalność w organizacjach szkolnych;

t)     pomocy materialnej i wsparcia psychicznego w trudnej sytuacji życiowej;

u)   redagowania i wydawania gazetki szkolnej.

Uczeń ma obowiązek:

a)    systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach edukacyjnych i życiu szkoły;

b)    uzupełniania braków wynikających z nieobecności w szkole;

c)    dostarczenia usprawiedliwienia nieobecności w wyznaczonym terminie;

d)   przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i pracowników szkoły;

e)    dbania o własne zdrowie i higienę;

f)      reagowania na zło i krzywdę zauważoną w szkole i poza nią;

g)    odrzucania negatywnych wzorców zachowań, używek i narkotyków;

h)   godnego reprezentowania szkoły na zewnątrz;

i)     przestrzegania postanowień zawartych w Statucie Szkoły;

j)    szanowania przekonań, poglądów, i godności drugiego człowieka;

k)   przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas zajęć, przerw i zabaw;

l)      dbania o mienie szkoły; w przypadku udowodnienia uczniowi czynu zniszczenia, dewastacji mienia, rodzice ucznia (prawni opiekunowie) ponoszą odpowiedzialność materialną;

m)   pełnienia dyżurów w klasie w wyznaczonym terminie;

n)   bycia odpowiedzialnym za własne życie, własne zachowanie i rozwijanie zainteresowań. 

Wszelkie prawa zastrzeżone © Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Puchaczowie

Realizacja: Superszkolna.pl

Zaszyfrowany adres tej strony