KRYTERIA OCEN Z ZACHOWANIA

Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza w Puchaczowie

 

Ocena zachowania nie ma wpływu na oceny z zajęć edukacyjnych.

Zachowanie ocenia się według następującej skali:

-          wzorowe

-          bardzo dobre

-          dobre

-          poprawne

-          nieodpowiednie

-          naganne

 

Ocena zachowania ucznia uwzględnia następujące obszary:

 

-       wywiązywanie się z obowiązków ucznia

-       postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej

-       dbałość o honor i tradycje szkoły

-       dbałość o piękno mowy ojczystej

-       dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób

-       godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią

-       okazywanie szacunku innym osobom

 

 1. 1.   Kryteria pierwszorzędowe

Uczeń, który je respektuje:

 

 1. Przestrzega regulaminów obowiązujących w szkole (regulamin szkoły, ucznia, dyżurnego, obowiązek noszenia jednolitego stroju szkolnego, zasad obowiązujących w klasopracowaniach, autobusie szkolnym, podczas zorganizowanych imprez itp.)
 2. 2.  Nie stosuje używek  
 3. 3.  Cechuje się wysoką kulturą osobistą  
 4. 4.  Usprawiedliwia nieobecności w obowiązującym terminie  

 

 

 1. 2.   Kryteria drugorzędowe:

Uczeń, który je respektuje:

 1. 1.     Regularnie uczestniczy w zajęciach szkolnych
 2. 2.     Jest przygotowany do zajęć lekcyjnych
 3. 3.     Odrabia prace domowe
 4. 4.     Uczy się na miarę swoich możliwości
 5. 5.     Przestrzega zasad obowiązujących na lekcji
 6. 6.     Aktywnie angażuje się w projekty klasowe
 7. 7.     Aktywnie uczestniczy w życiu szkoły
 8. 8.     Reprezentuje szkołę (zawody, olimpiady, konkursy)
 9. 9.     Ma właściwy stosunek do pracowników szkoły i kolegów
 10. 10.      Jest uczynny i koleżeński

 

*       Ocenę wzorową z zachowania otrzymuje uczeń, który spełnia kryteria pierwszorzędowe i drugorzędowe

*       Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia kryteria pierwszorzędowe, a nie spełnia dwóch spośród kryteriów drugorzędowych

*       Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia kryteria pierwszorzędowe, a nie spełnia nie więcej jak cztery kryteria drugorzędowe

*       Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który nie spełnia 5 spośród wszystkich kryteriów lub opuścił w semestrze nie więcej niż 20 godzin lekcyjnych bez usprawiedliwienia

*       Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:

 • nie spełnia co najmniej siedmiu spośród wszystkich kryteriów lub
 • opuścił nie więcej niż 40 godzin lekcyjnych w semestrze bez usprawiedliwienia lub
 • złamał normy prawne lub zasady społeczno – moralne, ale nie toczy się przeciwko niemu postępowanie sądowe lub policyjne

 

*      Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:

 • Opuścił więcej niż 40 godzin lekcyjnych w semestrze bez usprawiedliwienia lub
 • złamał normy prawne lub zasady społeczno – moralne i toczy się przeciwko niemu postępowanie sądowe bądź policyjne

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Puchaczowie

Realizacja: Superszkolna.pl

Zaszyfrowany adres tej strony