Koncepcja rozwoju szkoły
Zespół Szkół w Puchaczowie

Cel nadrzędny:

         Wszechstronny i harmonijny rozwój ucznia oraz wyposażenie go w niezbędną wiedzę i umiejętności potrzebne do dalszego etapu kształcenia.

  Misja szkoły:

Moja szkoła to poczucie bezpieczeństwa, przyjaźni, partnerstwo, wzajemny  szacunek, mądrość życiowa, rozwijanie własnych zdolności, wiedza i umiejętności potrzebne do dalszego rozwoju.

 Główne kierunki pracy szkoły.

 1.     Integracja zespołów klasowych, uczniów i całej społeczności szkolnej (uspołecznienie dzieci, kultura zachowania, współpraca w grupie).

2.     Niwelowanie wszelkich przejawów agresji i przemocy w szkole oraz uwrażliwienie na potrzeby innych.

3.     Zaangażowanie rodziców w życie klasy i szkoły.

4.     Praca z uczniem zdolnym – promowanie talentów   (zajęcia pozalekcyjne, konkursy, olimpiady).

5.     Zapobieganie trudnościom w nauce (praca z uczniem z trudnościami w nauce, zajęcia dodatkowe, pedagogizacja rodziców, szkolenie nauczycieli w ramach WDN).

6.     Współpraca nauczycieli w zespołach klasowych, zespołach przedmiotowych oraz innych zespołach zadaniowych rady pedagogicznej w celu podnoszenia poziomu dydaktyczno –wychowawczego szkoły i wszechstronnego rozwoju uczniów.

 

I. SFERA DYDAKTYCZNA

1.     Podnoszenie wyników nauczania.

2.     Rozwijanie zainteresowań i zdolności uczniów.

3.     Zwiększenie szans edukacyjnych uczniów przez indywidualizację procesu nauczania.

4.     Badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów i podejmowanie działań przyczyniających się do poprawy wyników nauczania.

5.     Analizowanie różnymi metodami wyników sprawdzianu. Formułowanie i wdrażanie otrzymanych wniosków.

6.     Organizowanie i realizacja procesów edukacyjnych w oparciu o współpracę między nauczycielami.

7.     Propagowanie zdrowego stylu życia poprzez działania sportowe oraz realizacja programów promujących zdrowia.

8.     Zapoznawanie uczniów i rodziców z ważnymi dokumentami szkoły.

9.     Realizacja programów i planów wynikowych zapewniających uczniom osiąganie systematycznych postępów, większy rozwój   edukacyjny oraz  możliwość osiągania sukcesów.

10.    Umiejętne i twórcze stosowanie systemu oceniania.

Kryterium sukcesu:

 Szkoła zdiagnozowana na wysokim poziomie dydaktycznym, zewnętrznymi narzędziami badawczymi (ewaluacja zewnętrzna). Szkoła dostępna dla wszystkich uczniów poprzez obiektywne i ogólnie uznane zasady oceniania oraz zajęcia pozalekcyjne dla uczniów o różnych zdolnościach  i zainteresowaniach.

Szkoła przyjazna dla dzieci i ich rodziców, silnie związana z własną społecznością.

II. WYCHOWANIE I OPIEKA.

1.     Diagnoza sytuacji i potrzeb wychowawczych.

2.     Realizacja programów wychowawczego i profilaktycznego.

3.     Organizacja i udzielanie pomocy pedagogicznej, psychologicznej i logopedycznej uczniom.

4.     Diagnoza i monitoring realizacji obowiązku szkolnego.

5.     Kształtowanie wśród uczniów postaw patriotycznych, wychowania w pokoju i dla pokoju.

6.     Kształtowanie wśród uczniów świadomości kulturowej i kulturalnej.

7.     Kształtowanie u uczniów świadomości ekologicznej.

8.     Kształtowanie postaw prozdrowotnych, propagowanie zdrowego stylu życia.

9.     Integracja środowiska szkolnego i rodzinnego ucznia.

10.    Kształtowanie empatycznych postaw wobec innych.

11.     Wdrażanie do samorządności poprzez działania samorządu  uczniowskiego.

 Kryterium sukcesu.

 W pełni demokratyczna, samorządowa i przyjazna szkoła, w której zdrowy i bezpieczny uczeń czuje się dobrze, jest jej współtwórcą i współgospodarzem. Szkoła bez agresji i zagrożeń społecznych, oferująca alternatywę wobec innych pokus. Szkoła przygotowująca  do startu w dorosłe życie.

III. BAZA I ORGANIZACJA.

1.     Realizacja założeń reformy oświaty.

2.     Organizacja nadzoru pedagogicznego i ewaluacji wewnętrznej.

3.     Doskonalenie sprawnego przepływu informacji.

4.     Pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych, pozyskiwanie sponsorów i środków unijnych.

5.     Współpraca z Urzędem Gminy – systematyczne wyjazdy uczniów na basen.

6.     Aktualizacja regulaminów obowiązujących w szkole. Dokonanie zmian w statucie.

7.     Systematyczne uzupełnianie bazy dydaktycznej.

 Kryterium sukcesu.

      Szkoła dobrze zorganizowana, funkcjonalna dla uczniów, rodziców i pracowników.

Wszelkie prawa zastrzeżone © Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Puchaczowie

Realizacja: Superszkolna.pl

Zaszyfrowany adres tej strony